Miljöpolicy

 

Centraltryckeriet AB producerar trycksaker med modern tryckteknik,
offset och digitaltryck åt små och medelstora företag mestadels i Västsverige.

Vi skall verka för en god yttre och inre miljö. Vårt agerande skall medverka till en hållbar utveckling dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Vi skall naturligtvis följa tillämplig lagstiftning och gällande föreskrifter och andra krav inom området och verkar för att minska användandet av skadliga ämnen i vår verksamhet samt säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

Dessutom skall vi arbeta med ständiga förbättringar med avseende på miljö, inte då minst genom att aktivt leda kunden till en miljömässigt bra lösning som uppfyller deras behov och genom att påverka leverantörer att utveckla sitt miljöarbete.

Detta för att vi, våra kunder och leverantörer skall arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.

Alingsås 2014-05-31
Nicklas Elisson